top of page

הסדרי ממון ונכסים קדם הנשואין נכסי מלוג


הסדרי ממון ונכסים קדם הנשואין -נכסי מלוג

הסדרי ממון ונכסים קודם הנשואין

נכסי מלוג אלו הנכסים שהאישה מביאה איתה כנדוניה מבית אביה לבית בעלה אחרי הנישואים, מתוך כוונה שהגוף הקרן של הנכסים ישאר שלה, והבעל יהיה רשאי לאכול את הפירות.

קרי הרווחים, ואין הבעל מקבל עליהם אחריות . מלוג בא מלשון מליגה שפירושו הוא קבלת רווחים. נכסי מלוג כוללים נכסים שנפלו בחלקה של האישה בירושה או מתנה גם לאחר נישואין ,

נכסים אלו הם נכסי האישה במקרה של ביטול הנישואין בין אם בגירושין על ידי גט פטורין מהבעל, ובין אם בפטירת הבעל. נכסים אלו חוזרים לרשות האישה באופן בלעדי. במידה וערכם של נכסים אלו עלה או ירד אזי הרווח או ההפסד כולו שלה הוא. כמו כן אין הבעל חייב באחריות נכסים אלו אם ניזוקו שלא באשמתו. לעומת זאת האישה נפטרה ,בעלה הוא שיורש נכסים אלו בכלל כל נכסי אישתו . אולם אם הוא בעצמו נפטר, תיקנו חז"ל שרק בניו מאותה אישה הם אלו שיירשו את הנכסים הללו. בנוסף, כנגד זכות זאת שיש לבעל בפירות נכסי האישה בנכסי מלוג, תיקנו חכמים שיהיה חייב לפדותה אם תיפול בשבי, וכן האישה, ולבעל זכות על הפירות, לפיכך אין האחד מהם יכול למכור נכסים אלו ללא הסכמת הבעל והאישה.

ליצרית קשר משרד עורך דין גוהר ושות' 036297666

פוסטים אחרונים

הצג הכול
הודעות האחרונות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page